Regulamin Kursów Akademii Siemens Healthineers

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Kursów jest:
   Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod nr KRS 0000544569, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 41.050.000,00 zł, NIP 1132885680, Regon 360879654,
   na którego zlecenie działa Operator:
   Business Service GALOP Krystyna Gołąbek, Katowice, ul. Ordona 7 lok. XIV, NIP: 634-013-00-06, REGON: 278281124; Tel. 32 253 00 69, biuro@kongresy.com.pl.
  2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  3. Kursy przeznaczone są w szczególności dla: lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, diagnostów laboratoryjnych.
 2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
  1. Warunkiem udziału w Kursie jest:
  1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu, rozumiane jako prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól zamieszczonych w formularzu.
  1.2 Wniesienie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, on-line lub na nr konta podany w trakcie rejestracji.
  1.3 Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji.
  1.4 W przypadku braku komunikatu, należy raz jeszcze uzupełnić formularz lub skontaktować się z Operatorem pod adresem: biuro@kongresy.com.pl.
  1.5 Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest Potwierdzeniem Rejestracji w Kursie.
  1.6 Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma od Operatora Potwierdzenie Rejestracji, uprawniające do udziału w Kursie.
  1.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie posiada on Potwierdzenia Rejestracji przesłanego przez Operatora.
  1.8 Operator wystawi fakturę za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy.
  1.9 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Kursie.
  1.10 Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  1.11 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: biuro@kongresy.com.pl.
  1.12 W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnikowi przysługuje zwrot:
  1. Gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 60-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  2. Gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 60-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a zarazem wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Operator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
  3. W przypadku, gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Operator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 3. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty.
 4. Ceny i warunki płatności
  Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kursie zamieszczone są na stronie internetowej Kursu.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora Kursu lub Operatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro@kongresy.com.pl.
  2. Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Kursu.
  3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora Kursu, Operator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
  2. W sali szkoleniowej nie będą umieszczane treści związane z promocją produktów.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu lub Operatora.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kursu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Do przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych uczestnika zastosowanie mieć będzie Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) a od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
  8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.