Regulamin Kursów Akademii Siemens Healthineers

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Kursów jest:
   Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod nr KRS 0000544569, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 41.050.000,00 zł, NIP 1132885680, Regon 360879654,
   na którego zlecenie działa Operator:
   Business Service GALOP Krystyna Gołąbek, Katowice, ul. Ordona 7 lok. XIV, NIP: 634-013-00-06, REGON: 278281124; Tel. 32 253 00 69, biuro@kongresy.com.pl.
  2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  3. Kursy przeznaczone są w szczególności dla: lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, diagnostów laboratoryjnych.
 2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
  1. Warunkiem udziału w Kursie jest:
  1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu, rozumiane jako prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól zamieszczonych w formularzu.
  1.2 Wniesienie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, on-line lub na nr konta podany w trakcie rejestracji.
  1.3 Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji.
  1.4 W przypadku braku komunikatu, należy raz jeszcze uzupełnić formularz lub skontaktować się z Operatorem pod adresem: biuro@kongresy.com.pl.
  1.5 Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest Potwierdzeniem Rejestracji w Kursie.
  1.6 Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma od Operatora Potwierdzenie Rejestracji, uprawniające do udziału w Kursie.
  1.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie posiada on Potwierdzenia Rejestracji przesłanego przez Operatora.
  1.8 Operator wystawi fakturę za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy.
  1.9 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Kursie.
  1.10 Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  1.11 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: biuro@kongresy.com.pl.
  1.12 W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnikowi przysługuje zwrot:
  1. Gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 60-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  2. Gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 60-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a zarazem wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Operator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
  3. W przypadku, gdy Operator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Operator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 3. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty.
 4. Ceny i warunki płatności
  Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kursie zamieszczone są na stronie internetowej Kursu.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora Kursu lub Operatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro@kongresy.com.pl.
  2. Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Kursu.
  3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora Kursu, Operator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
  2. W sali szkoleniowej nie będą umieszczane treści związane z promocją produktów.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu lub Operatora.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kursu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Do przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych uczestnika zastosowanie mieć będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).
   Szczegółowe informacje do gromadzonych danych znajda Państwo pod adresem: www.healthcare.siemens.pl/zgoda-marketingowa.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
  8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.